نبردها و قيام ها در عراق- دکتر کاوه احمدی علی آبادی

استراتژي و تاكتيك ها
عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري
عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)
پيش از هر چيز بايد بگويم كه تاكنون عشاير عراق در نبرد با نظاميان مسلح مالكي بسيار بيش از انتظارها موفق ظاهر شدند. براي موفقيت و پيشبرد مبارزه تان نياز به دركي روشن از نحوه گسترش قيام و نبرد در عراق داريد. نخست بايد توجه كنيد كه انقلاب شما فقط از طريق جنگ مسلحانه نمي تواند در عراق گسترش يابد، بلكه همزمان نياز به "قيام مردمي" در اكثر مناطق در كنار نبردهاي مسلحانه در برخي از نقاط عراق داريد. همان گونه كه نبردهاي مسلحانه خودتان پس از يك سال قيام و اعتراض در ميادين استان هاي سني نشين شروع شد و گسترش يافت. مبارزه مسلحانه تان در صورتي كه با قيام هاي مردمي و حمايت ساكنان محلي مناطق مختلف عراق همراه نشود، نه تنها توان موفقيت اش بسيار كاهش مي يابد، حتي چه بسا با عدم اقبال عمومي مواجه شود و مردم از ترس گسترش جنگ و ناامني به مناطق زندگي شان با ارتش مالكي بر عليه تان همراه شوند. قيام مردمي هم از اين توان برخوردار است كه بهتر از جنگ مسلحانه گسترش يابد و هم مانع از ويراني وسيع شهرها و كشتارهاي بي رويه نظامي شود. بعد از اين كه يك شهر يا استان با قيام مردمي از دست مزدوران مالكي خارج شد، نيروهاي مسلح عشاير و سني حفاظت مردم و مراكز حساس را برعهده مي گيرند. در استان هايي كه با مقامات و مسئولان شان قبلاً براي قيام هماهنگ كرده باشيد حتي نياز به درگيري هاي مسلحانه چنداني نيست و خيلي آرام و امنيتي مي توانيد انتقال قدرت را صورت دهيد و مراكز پليس محلي نيز بسياري به شما بپيوندند. روش تان براي اين كار بايد چنين باشد كه نخست به كمك پيك ها و رابط هايي با عشاير ديگر استان ها و به خصوص سني هاي ناراضي ديگر استان ها ارتباط برقرار مي كنيد و بعد از اين كه شبكه هاي پنهاني را در مناطق مختلف شهرها و استان ها سازماندهي كرديد، نقطه آغاز قيام را همزمان و هماهنگ در يك روز و به شكلي ناگهاني و غافلگيرانه شروع مي كنيد و نيروهاي مسلح تان به مراكز امنيتي و نظامي شهر يا استان حمله مي كنند. اين گونه با كمترين تلفات ناگهان بخش هاي وسيعي از استان ها و حتي كشور از دست مزدوران مالكي خارج مي شود.
پس استراتژي تان "قيام مردمي" و تنها "تكميل آن به كمك نبرد مسلحانه در مراكز امنيتي و حساس" است. با گسترش قيام نياز به سلاح هاي بيشتري داريد و حتي نفرات بيشتر كه بايد از طريق سوريه كمبودهاي تان را جبران كنيد. ارتش آزاد سوريه توجه كند كه اگر رزمندگاني در سوريه هستند كه مي خواهند از راه هاي مرزي به قيام كنندگان عراق بپيوندند، نبايد جلوي شان را بگيرند و بايد اجازه دهند تا آنان نفرات و تجهيزات شان را به عراق منتقل كنند. اين هم به نفع عراق است و هم به نفع سوريه و اميدوارم كه آنان كه متوجه اين قضيه باشند. عشاير و سني ها عراق نيز بايد براي رزمندگاني كه از سوريه به ايشان مي پيوندند روشن سازند كه آنان نمي خواهند عراق به ويرانه اي چون سوريه بدل شود و از اين سبب آنان بسياري از كارهايي را كه در آنجا كردند نمي توانند اينجا انجام دهند و مي خواهند با كمترين تلفات انتقال قدرت صورت گيرد و رزمندگان بايد معطوف به پادگان ها و مراگز نظامي رژيم مالكي شوند و با مردم محلي كاري نداشته باشند و آن برعهده عراقيان خواهد بود و اداره هر شهر و منطقه آزاد شده نيز بدست عراقيان است. برايشان روشن سازيد كه حق ندارند كه "به هيچ وجه و به هيچ عنوان" بمب گذاري ها و ترورهاي كور صورت دهند و مردم عادي را بكشند و بايد نبرد مسلحانه شان تنها و تنها معطوف به نيروهاي مسلح مالكي و نيروهاي امنيتي اش باشد. حتي از بمب گذاري در جلوي ساختمان هاي دولتي كه منجر به قتل ارباب رجوع يا عابران پياده مي شود، پرهيز كنند. چون شما براي اين قيام كرديد كه جلوي كشتار بي گناهان و ظلم به مردم را بگيريد، نه اين كه دستان خودتان به ستم و كشتار آلوده شود. (در صورت چنين انحرافي، هيچ راهنمايي و كمكي ديگر به شما داده نخواهد شد و از شما اعلام برائت مي شود). درضمن، باز به شما تأكيد مي كنم كه از ورود و درگيري در مناطق كردنشين و تركمن نشين به شدت اجتناب كنيد و آن را به رزمندگاني نيز كه از سوريه مي آيند، منتقل سازيد كه حق ندارند به آن مناطق وارد شوند.  
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn