کتابهای سوزانده شده۲ (آشیق ارسلان)- محمد احمدی زاده

- ببین نصرت! اگر اینطوری پیش بره ، آخر سر دیوونه می شم.
سه ماه از قلع و قمع فرقه دموکرات آذربایجان گذشته بود. دولت تازه تاسیس شده در تبریز از بیخ سرنگون شده بود. اکثر کارکنای دولت توسط قشون تهران دستگیر شده بودند . دستگیر شده ها، یا به دار آویخته شده بودند و یا تو زندون  بودند. اونهایی هم که جون به سلامت برده بودند، خودشون را مخفی کرده بودند. سه ماه شده بود که معلم احمد از شهر فرار کرده و توی ده، خونه پسرعموش مخفی شده بود. توی این سه ماه از ترس، قدمش رو هم از خونه بیرون نگذاشته بود.
- پسرعمو احمد! میدونم این شکلی مخفیانه زندگی کردن برای تو مثل زندونه اما همونطوریکه قبلا هم گفتم، چاره ای جز این نداریم. اوضاع خوب نیست. اگر یه آدم نااهلی از اهالی ده تو را ببینه، حتما خبرت رو به مامورای شاه میرسونه.
- اما این شکلی عاطل و باطل تو خونه سرکردن هم کار آسونی نیست. تو تموم روز سر کار هستی. توی خونه من میمونم و سونا پری. دختر بیچاره هم که نمی تونه حرفی بزنه.
میگم بیا و یه خوبی در حق من بکن. فردا برو شهر و ساز منو از خونمون برایم بیار. اقلا  توی خونه سرم گرم میشه.
- به روی چشمام. روز روشن که نمیشه . نصف شب میرم که به چشم کسی دیده نشم.
- خیلی ممنون نصرت. بیا اینم کلید خونه. داخل خونه که شدی، میری اطاق آخری . توی انباری، پشت لحاف تشک یه صندوق هست. سازمو توی اون صندوق گذاشتم.
در اطاق باز شد. سوناپری با یه سینی اومد. دو تا چایی توی سینی بود . یکی از اونها رو جلوی پسرعموش احمد و دومی رو جلوی برادرش نصرت گذاشت. بعد شلیته اش رو جمع و جور کرد و از اطاق بیرون رفت. نصرت زیر چشمی نگاهی به خواهر بلند قد و ابرو پیوسته اش انداخت. آه عمیقی کشید و یه سیگار از قوطی سیگارش بیرون آورد و روشن کرد.
احمد بچه گیاش رو توی ده با نصرت گذرونده بود. با همدیگه توی دشت دنبال خرگوش دویده و توی رودخونه ماهیگیری کرده بودند. با اینکه برای درس خوندن همراه مادرش مجبور شده بود به شهر بره، اما هنوزم پیوند روحی اون دو از هم جدا نشده بود. با هر اشاره کوچیک مثل آه کشیدن این شکلی نصرت میتونست درد وغمشو احساس کنه.
- نصرت! نمی خوام دردتو تازه کنم. اما خواهرت سوناپری چرا به این روز افتاد؟
نصرت پک عمیق به سیگارش زد. ته سیگارش رو توی نعلبکی که جای زیر سیگاری  استفاده میکرد، خاموش کرد. یواشکی طوریکه خواهرش متوجه نشه رو به احمد گفت:
- پسرعمو! بریم طویله، هم به حیوونا غذا بدیم، هم یه کم درد دل کنیم.
بلند شدند و موقع بیرون رفتن از اطاق، نصرت داد زد:
- خواهر! ما میریم یه سری به حیوونا بزنیم. بابت صبحونه دستت درد نکنه. سفره رو میتونی جمع کنی.
آفتاب داشت طلوع میکرد.  بوی خوش شکوفه های درختای سنجد، فضای باغچه رو پر کرده بود. دیدن گلهای زرد رنگ یونجه های کف باغچه و شبنم هایی که از دیشب رو برگهای اونها نشسته بود، عقل از سر آدم می پروند.
نصرت مرغها رو از قفسشون بیرون کرد. احمد تو طویله، یه بسته کاه باز کرد و جلوی گاوها ریخت. بعد دو پسرعمو کف طویله رو از نجاستهای حیوونا تمیز کردند.
کارها که تموم شد، رو سنگهای بیرون طویله نشستند. نصرت دستمالشو از جیبش درآورد و عرق پیشونیش رو پاک کرد و بعد سیگاری روشن کرد.
احمد خودشو آماده گوش دادن به حرفهای نصرت کرد. نصرت بابت کمک احمد، بهش "دستت درد نکنه" گفت و شروع به صحبت کرد:
- درست پونزده سال پیش بود. بهار که میشه، واسه تموم دخترها و پسرهای این ده که تو دامنه این کوه سرسبز جا گرفته، روح تازه ای میاره. هوای تازه و گلهای رنگارنگ دامنه کوه اونها رو مثل حیوونهای سرمست به شور و شوق می آره. بادهای خنکی که از جنگل می وزه، وقتیکه به سر و صورت دختربچه های ده می خوره، لپ های بادکرده اونها رو سرخ رنگ میکنه.
هنوزم که هنوزه، اون روز یادمه نمیره. همه جا رو زیر و رو کردیم، اما هیچ اثری از سوناپری پیدا نکردیم. فصل بهار بود. همراه دختر همسایه مون که پنج شش سالی ازش بزرگتر بود، برا درس قرآن به مسجد رفته بودند.
از اولش هم من از "گل چهره" دختر همسایمون قاسم خوشم نمی اومد. به نظرم یه جوریا یی میومد. اما جوونهای بیکار ده مثل من فکر نمی کردند. می فهمی که چی می گم؟ بهار که می اومد، دختره سر جاش بند نمی شد.
- آره می فهمم. باد بهاری دختره رو از راه بدر می کرده!
- عینن همونطوری که گفتی.
سوناپری رو که دیگه نتونستیم جایی پیدا کنیم، رفتم سراغ گل چهره. کم مونده بود دست روش بلند کنم. آخر سر توله سگ از طویله مسجد شروع به حرف زدن کرد.
- طویله مسجد؟
- آره
نصرت ته سیگارشو زمین انداخت و زیر پاش خاموش کرد و ادامه داد:
- دویدم طرف مسجد. در طویله رو باز کردم. رفتم تو و صدا زدم:
- سوناپری، سوناپری!
هیچ جوابی نشنیدم.
پشت حصار سمت راست طویله فقط یه گاو بود. در اون طرفی هم باز بود. هواسم فقط به سوناپری بود، به خاطر همین هم به باز بودن اون یکی در طویله اهمیتی ندادم.خودت میدونی اونیکه توی ده حیوان نگه میداره یه همچی سهل انگاری رو مرتکب نمی شه. همه جای طویله رو به دقت وارسی می کنه، در و پنجره رو سفت و سخت می بنده، از فرار کردن حیوونها یا حمله گرگها و درنده های دیگه به طویله می ترسه.
- سوناپری، سوناپری!
هنوزهم نگاهای وحشت زده سوناپری از خاطرم نمی ره. طوری بهم نگاه می کرد مثل اینکه از دست یه جونوروحشی خلاص شده بود.
فکر کردم منو نمی شنوه. دو تا دستشو محکم گذاشته بود رو گوش راستش. حیوونکی نه صدایی ازش در میومد نه حرکتی میکرد. سر جاش خشکش زده بود.
مطمئن شدم بلایی سرش اومده. اما اون لحظه نتونستم اتفاقی رو که براش افتاده، حدس بزنم. گفتم شاید یه چیزی شده که گاوه بهش لگد پرونده، ترسش هم لابد به خاطر همین بوده.
خم شدم کولش کردم و راهی خونه شدم.
عصرش توی ده خبرش پخش شد:
"گاو طویله مسجد، دختر مشهدی زینال رو لگد زده. بیچاره از ترس زبونش بند اومده. یه گوشش هم کر شده."
اما اصل قضیه را بخوای هیچ کس از اتفاقی که اون روز تو طویله مسجد سر سوناپری اومده بود خبرنداشت. بند اومدن زبونش فقط به خاطر ترسیدنش بود. از اون روز به بعد دیگه نتونست حرف بزنه. مادرم هم از غصه سوناپری مریض شد و یک سال بعدش هم از دنیا رفت.
نصرت یه سیگار دیگه از قوطی فلزیش بیرون آورد و ضمن روشن کردن سیگار با کبریتش، حرفهاشو این طوری ادامه داد:
- پنچ سال بعدش آشیقی( نوازنده) به دهمون اومد. اومدن آشیق جوان به دهمون، خیلی چیزها رو عوض کرد. آهنگ هایی که شب های زمستون می زد، قهوه خونه رو گرم می کرد. مردم ده هر پنج شنبه منتظرش می شدند. توی قهوه خونه جای خالی پیدا نمی شد. وقتی هم که بهار از راه می رسید، صدای ساز آشق ارسلان شور و نشاط همه رو دوچندون می کرد.
آشیق ارسلان هر پنج شنبه از گاریی که از جاده نزدیک ده می گذشت، پیاده می شد و پای پیاده به ده می اومد. لب رودخونه می نشست و سازش رو به صدا در میاورد.  دخترهای ده هم که تو رودخونه مشغول رخت شویی بودند، از دور به ساز آشیق جوان گوش می دادند.
از وقتی که اون  به دهمون اومد، سوناپری هم عوض شد. سوناپری پژمرده یواش یواش جون گرفت. پنج شنبه ها که از خواب بلند می شد، هیچ آروم و قرار نداشت. برای رخت شویی تو رودخونه لحظه شماری می کرد.
یه روز دخترها با داد و فریاد از رودخونه به سمت خونه مون اومدند. با صدای بلند داد می زدند:
- عمو زینال مژده بده، عمو زینال مژده بده.
پدر خدابیامرزم ازشون پرسید " چی شده"
- عمو زینال! زبون سوناپری باز شده. سوناپری دیگه میتونه حرف بزنه.
خواهرم عاشق ارسلان شده بود . صدای ساز و آوازش در او معجزه کرده بود. اونطوریکه دخترها تعریف کردند، ارسلان نزدیک رودخانه نشسته و شروع به زدن سازش کرده. سوناپری هم که سرمست صداش بود آخر سر نتونسته صبر کنه. نزدیکش رفته و روبروش نشسته. بعد از اینکه آشق سازش رو زمین گذاشت سوناپری بهش گفته:
" آشیق تو چقدر خوب ساز می زنی"
آشق ارسلان آدم کمرویی بود. از خجالت سازشو جمع کرده و یک راست به سمت ده دویده. بعدش هم دخترها به خونه ما اومدند. همه از این واقعه توی ده به شکل یک معجزه یاد می کنند. عزت و احترام ارسلان از اولش هم بیشتر می شه.
از اون روز به بعد ارسلان لب رودخانه ساز نزد.اما دخترهای ده، سوناپری رو به عروسی ها و مجالسی که ارسلان دعوت می شد می بردند. تو اون مجالس بود که اون دوتا همدیگر رو بیشتر دیدند.
- پسر عمو نصرت! خوشگلی اون روزهای سوناپری خوب یادمه. الآن هم که فکرش رو می کنم، آشق ارسلانی که تو تعریفش رو کردی، چاره ای جز عاشق شدن به سوناپری رو نداشته.
- من هم عین تو فکر می کنم، پسرعمو!
یه روز در خونه مون زده شد. وقتی در رو باز کردم، روبروم آشیق ارسلان بود به همراه یه پیرزن. پدر خدابیامرزم رو صدا زدم.
- خدا رحمتش کنه
- آمین. خدا رفته گان تو رو هم بیامرزه. پدرم گفت:"خوش اومدید، بفرمایید تو" سوناپری برای آشق و مادر پیرش چایی آورد. آره پسرعمو! سوناپری حلقه ای رو که آشیق آورده بود به انگشتش کرد. اون روز نامزد ارسلان شد.
ساز آشیق ارسلان اهالی روستا رو هر هفته دور هم جمع می کرد. تو قهوه خونه ساز میزد. به خونه ها دعوت می شد. تو دشت و صحرا برای چوپونها می زد. خیلی هم جوون بامعرفت و توداری بود. به ناموس کسی کج نگاه نمی کرد. همه هم، هواش رو داشتند. کیسه اش رو خالی نمی گذاشتند. هر هفته با دست پر از روستا می رفت. این اوضاع خیلی هم باب میل میرررر
- نصرت! راحت باش.  خوب میدونی  خود من هم دل خوشی از میرزاعلی ندارم.
- پسرعمو، نخواستم ناراحتت کنم. هر چی باشه، میرزاعلی پدرزنت هست.
- پدر زن من هم باشه، باز یک آدم خائن و بی شرفی هستش.
- از وقتی که آشیق به دهمون اومد، مرثیه خونی و تعزیه و این حرف ها تو خونه های مردم کمتر شد.
- بگو دیگه. همه چی واضحه. با اومدن آشیق، کار و بار میرزاعلی کساد شد.
نصرت ساکت شد. دیگه نتونست ادامه بده. احمد رو کرد به نصرت. دید چشماش پر شده بود.
- پسرعمو بعدش چی شد؟
اما نصرت هنوز هم نمی تونست حرف بزنه. سر زدن به طویله رو بهونه کرد و از جاش بلند شد. رفت تو طویله. وقتی که برگشت، اشک هاش رو پاک کرده بود. بعد گفت:
صبح یه روز جمعه، دهاتی هایی که برای ماهیگیری رفته بودند، جسد ارسلان رو که تو رودخونه غرق شده بود به  میدون ده آوردند.
سوناپری پابرهنه خودشو تا میدون ده رسوند. سر جنازه ارسلان  با شیون و زاری،  سر و روی خودش رو چنگ می زد و فریاد یاحسین او آخرین صدایی بود که از او شنیده شد. همونطوریکه ارسلان با اومدنش صدای سوناپری رو واسش آورده بود، با رفتنش هم، اون رو با خودش برد.
***
اهالی ده، حدس می زدند ارسلان به دست میرزاعلی کشته شده بود.
- اما پسرعمو، الآنش هم وقتی به میرزاعلی نگاه می کنی میتونی حال و روز پونزده سال پیشش رو هم تصور کنی. فکر می کنم اون موقع ها هم اون آدم لاغر مردنی نمی تونست رو پاهاش وا ایسته. حتما آشیق ارسلان اگه اونو فوتش می کرد، رو زمین ولو می شد.
- تو حق داری. میرزاعلی به تنهایی نمی تونست از پس آشیق ارسلان با اون جثه تنومندش بربیاد.
مسجد ده خدمتکاری داشت به اسم "قدرت". با پسرش "مال غلام" تو خونه داخل حیاط مسجد زندگی می کرد. عصر یه روز قبل از اون روزی که جسد ارسلان از تو رودخونه پیدا شه، چوپونی که از دشت برمی گشته، از دور اون دوتا رو دیده بود که گاریشان رو لب رودخونه نگه داشته بودند و داشتند یه چیز سنگینی رو تو رودخونه می انداختند. چوپونه از این کار اونها تعجب کرده بود، اما روز بعدش که جسد ارسلان از رودخونه پیدا شد، همه چی برملا شد.
چند روز بعد، بعضی ها اونها رو دیده بودند که با گاری پر از گونی های گردو از ده بیرون می رقتند. از اون روز به بعد هم، دیگه خبری از اون دو نشد.
همه می گفتند، میرزاعلی محصول اون سال باغ گردوی مسجد رو به اونها داده بود و در عوضش اونها هم ارسلان رو کشته بودند.
شک جماعت رفته رفته بلا گرفت. میرزاعلی هم متوجه همه اینها بود. بعد چند ماه، وقتی که جونش رو تو خطر دید، به همراه زن و دختر کوچکش غیبش زد. تا اینکه چند سال بعد، خبرش از شهر رسید. برای خودش آدم حسابی شده بود. از عالم های بزرگ شهر به حساب می اومد. میرزاعلی تو شهر رو، تو بهتر از من می شناسی.
- نصرت! من هم خائن هایی مثل او رو تو این وقایع اخیر شناختم. از نامه هایی که برای شاه نوشته بودند، همکاری شون با تهران معلوم شد. اون قاتل ها به همراه قشون شاه مسئول خون هایی هستند که به ناحق بر زمین ریخته شد.
دو پسرعمو بلند شدند. نصرت راهی مزرعه گندم شد. احمد دوباره به خونه برگشت.
***
نصف شبی وقت که نصرت از شهر برگشت، احمد و سوناپری تو خواب بودند. یواشکی ساز احمد و کلید خونه اش رو بالای سرش گذاشت و خودش هم برای خوابیدن داخل لحاف تشکش شد.
از اون روز به بعد، حتی اگه یه کم هم باشه احمد دیگه خودشو تو اون خونه زندونی حس نمی کرد. تموم روز رو با سازش سر می کرد. از اون روز به بعد توی اون خونه شبیه زندان، احساس راحتی بیشتری می کرد.
مدتی گذشت. اما چند روز بعد، گرفتار مشکل غریبی شد. وقتی که آهنگ دیلقم رو با سازش می زد، مثل اینکه یه اتفاقاتی می افتاد. اوایل با خودش گفت " بلکه همه اش تصادفه" اما آخر سر مطمئن شد. هر وقت که دیلقم رو می زد، صدای گریه دخترعموش سوناپری از تو اطاق بغلی به گوشش می رسید. نمی دونست موضوع چیه. اما با خودش قرار گذاشت دیگه دیلقم نزنه.
اون روز هم مثل همیشه صبحونه شون رو خوردند. نصرت سر کار رفت. سوناپری با کارهای خونه مشغول شد. احمد سازش رو برداشت. یه مدتی مشغول ساز زدن بود. سوناپری وارد اطاقش شد و بی سر و صدا به صدای سازش گوش داد. احمد بعد اینکه آهنگی رو که می زد تمومش کرد، نگاهی به سوناپری انداخت. یه هویی سوناپری لب به سخن واکرد:
- پسرعمو! تو به گریه کردن من محل نذار. تو رو خدا دوباره برای من دیلقم بزن.
احمد نمی تونست حرف بزنه. نمی دونست چیکار باید بکنه. حرف زدن دخترعموش رو نمی تونست باور کنه. مات مونده بود. آخر سر گفت:
- البته دخترعمو. هر چی بخوای برات می زنم. فدات شم من.
احمد دیلقم زد. اشک از گونه های سوناپری رون شد. احمد دیگه نتونست تاب بیاره.
- دخترعمو! نمی دونی چقدر از اینکه شروع به حرف زدن کردی خوشحالم. اما من تاب دیدن اشکهات رو ندارم. تو رو قسم می دم به روح عمو زینال، با گریه کردنت دل من رو کباب نکن.
سوناپری با سر آستین هاش اشک جشم هاش رو پاک کرد. از سر جاش بلند شد. رفت آشپزخونه و دوتا چایی تو سینی آورد. نشست و گفت:
- دیلقم آهنگ دلخواه ارسلان بود. شب هایی که تو خونه مون بود برام دیلقم می زد. وقتی که اون آهنگ رو می زد، مثل اینکه تموم غم و غصه عالم از ذهنم پاک می شد. اما پسرعمو! ارسلان که رفت، دیلقم هم رفت و جاش رو غم و غصه پر کرد.
- نصرت همه چی رو واسم گفت. هم کشته شدن ارسلان رو و هم دوباره بند اومدن زبون تو رو.
- آره پسرعمو. اون رو کشتند. اما زبون من بند نیومده بود.
- یعنی چه دختر عمو؟
- با رفتن صدای ساز و آواز ارسلان و نگاه های پاکش، مثل اینکه کوه سنگینی از غم و غصه تو دلم گذاشتند. وقتی که او رو زیر خاک دفنش کردند، من هم صدایی رو که او دوباره برام آورده بود تو خودم دفنش کردم. عهد بستم دیگه هیچوقت حرف نزنم. اما شنیدن دوباره دیلقم از ساز تو، دوباره همه چی رو به خاطرم آورد. ای کاش سازت رو تو این خونه نمی آوردی.
- ببین دخترعمو! اگه تا آخر عمرت هم عزا بگیری، نمی تونی دوباره ارسلان رو برش گردونی و جوونی خودت رو هم تباه می کنی. تو اگه حرف نزنی هیچ چیز عوض نمی شه. من و تو اگه ساکت بشینیم، هم زبونمون از بین می ره، هم آهنگ های آشیق هامون. ارسلان هامون کشته می شند. آدم های نفهمی همچون میرزاعلی هم می شند عالم های بزرگ مردممون. 
هر چی که احمد بیشتر حرف می زد، سوناپری راحت تر می شد.  مثل اینکه یکی، بار سنگینی رو از دوشش برمی داشت.
- پسرعمو! بعد از کشته شدن ارسلان، با خودم عهد بستم که دیگه با کسی حرف نزنم.
- باشه، تو فعلا با کسی حرف نزن. اما بیا این عزای تو رو تمومش کنیم. بیا اینکار رو از همین الآن شروعش کنیم. من ساز زدن رو یادت بدم. آهنگ آشیق ها رو تو خودت بزن. اما یه قولی باید به من بدی. وقتی که تونستی دیلقم بزنی، دیگه عزات رو تموم کن. مطمئنم روح ارسلان هم همین رو ازت می خواد.
لبخند کوچکی رو لبهای سوناپری نشست. به آرومی ساز رو برداشت و دستی بر سیم هاش کشید.
- پسرعمو! یعنی یه روز من هم می تونم دیلقم بزنم؟
- آره دخترعمو، بهت قول میدم، تا وقتی که دیلقم یادت ندادم از این خونه نرم.
سوناپری یه نیگاه به ساز تو دستش انداخت. لبخندی زد. با دست راستش موهای سرش رو درست کرد. رفت آشپزخونه و دوتا چای دیگه آورد.
- پسرعمو! توهم از خودت بگو. مثل اینکه با معصومه دختر میرزاعلی ازدواج کرده ای.
احمد اسم میرزاعلی رو که شنید، سرش رو پایین انداخت.
- پسرعمو! تو چرا شرمنده بشی؟ به خاطر کارهایی که میرزاعلی کرده تو نباید خودت رو گناهکار حس کنی. معصومه رو می شتاختم. وقتیکه تو ده بود هنوز پنج، شش سال بیشتر نداشت. دختر دوست داشتنی بود.
احمد سرش رو بلند کرد. نگاهی به سوناپری انداخت و گفت:
- دخترعمو! می تونم یه سوالی ازت بپرسم؟
- بپرس پسرعمو.
- اون روز تو طویله مسجد ده چه برسرت اومد؟ چرا زبونت بند اومد؟
سوناپری استکان چاییش رو از رو زمین برداشت. دو سه قورتوم سرکشید و گفت:
- اون روز درس قرآن تموم شد. میرزاعلی همه بچه ها رو از مسجد بیرون کرد. همه رفتند، تو حیاط مسجد من موندم و گل چهره دختر همسایه مون. گل چهره به من گفت " یه دقیق منتظرم باش، الآن می آم" اما هر چی منتظر شدم  نیومد. این ور و اون ور سرک کشیدم ، اما هیچ اثری ازش ندیدم. بعدش رفتم طرف طویله تو حیاط مسجد. درش بسته بود. قدم کوتاه بود، نتونستم وازش کنم. اطرافش رو دور زدم. پشت، یه در دیگه بود.کاملا بسته نشده بود. یه کم باز بود. رفتم تو. اونها رو اون تو دیدم.
- کی ها رو دیدی دختر عمو؟
- یه مردی رو دیدم. لباسی به تن نداشت. لخت مادرزاد روی کاه هادراز کشیده بود و ورجه وورجه می رفت. با صدای بلند نفس نفس می زد. خیلی ترسیده بودم. از ترس گریه ام گرفت. اون مرد لخت صدام رو شنید. وقتی که بلند شد، اون آدم دومی رو که روش افتاده بود رو شناختم. گل چهره هم لخت بود. اولش مات من رو نگاه کردند. بعد یه هویی گل چهره لباس هاش رو از رو زمین برداشت و  بیرون از طویله دوید. مرد به طرفم اومد.
آخرین چیزی که یادمه، سیللی محکم دست سنگینش بود که بر رو گوشم نشست. نمدونم چند ساعت تو طویله بیهوش افتاده بودم تا اینکه نصرت اومد و من رو پیدا کرد.
- دخترعمو! اون مرد لختی که دیدی کی بود؟
اما صدایی از سوناپری در نیومد.
***
پیشرفت سوناپری در یادگیرفتن ساز باورنکردنی بود. احمد هم خیلی تعجب کرده بود. نمی تونست این قدر استعداد دخترعموش رو باور کنه. همونطوریکه قول داده بود، قبل از اینکه روستا رو ترک کنه، شروع به یاد دادن درس آخری او یعنی آهنگ دیلقم کرد.
اون شب از راه رسید. وقت رفتن از روستا شده بود. احمد بی قرار بود. مدام از پشت پنجره بیرون رو نگاه می کرد. منتظر بازگشت نصرت از شهر بود. اون شب قرار بود نصرت، معصومه و نوزاد شون رو از شهر فراری بده و با خود به ده بیاره.
آخرش، گاری نصرت وارد باغچه شد.
همینکه معصومه رو دید بغلش کرد. بچه هنوز تو خواب بود. نیم ساعت بعد، احمد و معصومه که بچه اش رو بغل کرده بود، برای ترک روستا پشت گاری نصرت نشسته بودند. نصرت خواست با شلاقش بر پشت اسب بزنه که احمد یه مرتبه داد زد:
- وایسا!
و بعد روش رو برگردوند به طرف پنجره. از پشت شیشه پنجره سوناپری اونها رو نگاه می کرد. زود سازش رو از پشت گاری برداشت و رفت تو خونه.
- بیا دخترعمو! این ساز رو از من یادگاری داشته باش. بذار امروز هم، روز آخر عزاداریت باشه.
سوناپری ساز رو گرفت. خوشحال بود.
- پسرعمو! سفر خوبی براتون آرزو می کنم. موظب خودتون باشید.
- دخترعمو! باز هم آرزوی دیدارت رو دارم. اما قبل از رفتن می تونم دوباره ازت بپرسم، اون مرد  که اون شب دیدی کی بود؟
اما صدایی از سوناپری درنیومد.
لحظه ای که می خواست از خونه بره بیرون، سوناپری برگشت بهش گفت:
- پسرعمو! اون مرد میرزاعلی بود.
***
نصف شب بود. گاریی روستای "اوزوم دیل" رو ترک می کرد. از توی یکی از خونه های ده، صدای ساز می اومد. یکی داشت دیلقم می زد. صدای سازش خیلی سوزناک بود.
محمد احمدی زادهSubmit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn